Historie-2

Audonicons baggrund og historie gennem tiderne

Uddannelse til Rudolf Steiner skolelærer


I et oplæg fra Holger Mellerup ved års-skiftet 1976-77 fremgår følgende:

   - Hidtil har det været nødvendigt at gennemgå et studium i udlandet for at blive lærer ved en af de danske Rudolf Steiner skoler. Disse skoler vokser nu i størrelse og antal og der manglede ud-dannede lærere. De bestående semina-rier kan vanskeligt optage flere stu-denter.

   Der er derfor et stort behov for et kursus i Rudolf Steiner-pædagogik her-hjemme. Rudolf Steiner-skolen i Aar-hus har længe næret ønske om at etablere et sådant kursus. Flere mulig-heder har været undersøgt og planer-ne er nu så vidt fremme, at det kan meddeles, at et 1-årigt kursus begyn-der i Aarhus d. 22. august 1977.

På grundlag af Rudolf Steiners antro-posofi gennemgås det menneskekund-skab, som danner basis for hans pæda-gogik. Erfarne lærere vil belyse de me-todisk-didaktiske forhold, således at der tegnes et alsidigt billede af den 12-årige skoles læreplan.

   En stor del af undervisningen er hel-liget kunstneriske fag, eurytmi, musik, maling, plasticering, dramatik, sprog-dannelse m.m. som grundlag for den vordende lærers forståelse og håndte-ring af disse fag og ikke mindst den kunstnerisk-pædagogiske virksomhed, der på alle områder tilstræbes i en Ru-dolf Steiner-skole.

   Undervisningen vil vare hele dagen med undtagelse af lørdag, der holdes fri af hensyn til udenbys studenter.

   I løbet af kursustiden vil der blive lejlighed til hospitation og praktik på en Rudolf Steiner-skole. I det store og hele følger kurset skolernes ferier.

  Deltagelse forudsætter, at man er for-trolig med undervisningsstoffet inden for det eller de fagområder, man øn-sker at undervise i. Således kan opta-ges kursister, som har et uddannelses-niveau, der svarer til en folkeskole-lærers (evt. en sådan uddannelse), en akademisk, kunstnerisk eller hånd-værksmæssig, eller en anden er-hvervsmæssig uddannelse og erfaring, der kvalificerer vedkommende til at undervise børn og unge efter et 1-årigt kursus i Rudolf Steiner-pædagogik. Kursets ledelse afgør i hvert tilfælde, hvem der kan optages. En vis livserfa-ring er ønskelig, og den absolut laveste aldersgrænse for optagelse er 21 år.

   For deltagelse betales der et mindre indskrivningsgebyr, og de studerende må selv sørge for kost og logi.


                             Med venlig hilsen

                               Holger Mellerup